TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998
12. ervence 2017Jak Troja k zoologick zahrad pila

Zaloen Zoologick zahrady v Praze bylo vsledkem nezitnho sil nkolika generac vznamnch pedstavitel esk vdy, kultury a veejnho ivota, spn zavrenho 28. z 1931. Pevnou vru v budoucnost prask zoologick zahrady vyjdil jej budovatel a prvn editel profesor Ji Janda: S nejlepmi nadjemi vstupujeme my, kte se arci ji nedokme konen pravy na zoologick zahrady, do dalch let s pesvdenm o jejm plnm zdaru a odevzdvme ji nejblim pokolenm.
Pro vznikla prask zoologick zahrada prv v Troji a jak sloit to byla cesta? Na to se sna najt odpov prv tento lnek Hany Herov: Jak Troja k zoologick zahrad pila


23. prosince 2016Vydn publikace Ztracen Troja a PodhoVce na strnkch Realizovan projekty

10. srpna 2016Rozlouen s PhDr. Bohumilem Kuderou

V nedli 26. 6. 2016 ns opustil pan PhDr. Bohumil Kudera, dlouholet len Sprvn rady Nadace Quido Schwanka, len Klubu trojsk historie, kronik M Troja a len redakn rady asopisu TROJA.
7. prosince 2015Vydn publikace Kam se kdysi v prask Troji chodilo na pivo


Zanikl vletn restaurace v Praze TrojiVce na strnkch Realizovan projekty30. z 2015Stavba PARKOV PRAVA POD SALABKOU

Ke dni 30. z 2015 byla dokonena stavba Parku Pod Salabkou, realizovan Nadac Quido Schwanka - Troja, msto v zeleni a spolufinancovan z dotace Operanho programu Praha Konkurenceschopnost CZ.2.16/2.1.00/23548.Vce na strnce Realizovan projekty.

lnky v asopisu TROJA k projektu:
ervenec 2015
Z 2015
Listopad 201522. z 2013VYDN PUBLIKACE Legendy a morytty z Troje a Podho 2


V nedli 15. z od 14.00 hod bylo pi pleitosti 15. trojskho vinobran konanho v zahradch Trojskho zmku uvedeno voln pokraovan pedchoz spn publikace Legendy a morytty z Troje a Podho 2.
Ze vzpomnek trojskch pamtnk Jiho Edelmanna, Heleny Klov, Betislava Kola, Karla Macha, Miloty Svobody a Jana Trundy s pouitm fotografi z rodinnch alb, laskav poskytnutch astnky schzek Klubu trojsk historie a pohlednic ze sbrek Otakara Doubka a Frantika Malho sestavili a uspodali Bohumil Kudera a Frantiek Mal,


Publikaci bude mono zakoupit za K 199,- v kanceli Nadace v ulici Pod Havrnkou 75/13 nebo na ad Mstsk sti Praha-Troja.

29. z 2012Vyuit hospodskch zvat pi pi o prodn park Draha - Troja

Cel lnek zde

9. srpna 2012VYDN PUBLIKACE Legendy a morytty z Troje a Podho

V z 2011 jsme ve spoluprci s Klubem trojsk historie vydali publikaci Legendy a morytty z Troje a Podho ze vzpomnek trojskch starousedlk Pavly Popovsk, Betislava Kola, Miloty Svobody a Jiho oupalka. Uspodali a obrazovm materilem doplnili Bohumil Kudera a Frantiek Mal.

Publikaci je mono zakoupit za K 199,- v kanceli Nadace v ulici Pod Havrnkou 75/13 nebo na ad Mstsk sti Praha-Troja.


9. srpna 2012Pipomeme si zplavy

Pod ztitou Nadace Quido Schwanka, M Praha-Troja a za pispn Klubu trojsk historie se dne 13. srpna 2012 v 18.00 hod kon setkn k 10. vro zplav v Troji a Podho ve vstavn galerii U lvky v Dom spokojenho st doprovzen malou vstavou fotografi z t doby. Po tomto prvnm pipomenut se dne 6. z bude jet konat rozshlej vstava fotografi a dobovch dokument z povodn 2002. To ji bude k dispozici cel vstavn s U lvky.30. ervna 2011NOV VYDN FILMU Vry Chytilov Troja v promnch asu

Nadace Quido Schwanka nov vydala ji trojsk veejnosti znm film Vry Chytilov Troja v promnch asu opaten cizojazynmi titulky v anglickm, nmeckm, francouzskm a panlskm jazyce. Tmto DVD lze obdarovat ptele ze zahrani, k dispozici jsou t esk titulky (pro neslyc).

DVD filmu s titulky je mono zakoupit za K 150,- v kanceli Nadace v ulici Pod Havrnkou 75/13, na ad Mstsk sti Troja nebo v recepci Camp Sokol Troja.

30. ervna 2011 

Dne 2.6.2011 abdikoval na svou funkci dosavadn pedseda Sprvn rady Doc.Ing. Prokop Toman, CSc., kter funkci zastval 18 let.

Za novho pedsedu Sprvn rady byl zvolen vemi hlasy Ing. arch. Vclav Valtr, dlouholet len Sprvn rady Nadace Quido Schwanka.

1. prosince 2010PUBLIKACE A DVD O TROJI ZA ZVHODNNOU VNON CENU

Nadace Quido Schwanka - Troja, msto v zeleni, vyhlauje speciln vnon akci

ve dnech 1.12.2010 - 7.1.2011 prodej publikace "Prask tvr Troja"

Resum v anglitin, nmin, francouztin, panltin, italtin, rutin

za zvhodnnou vnon cenu 500,- K

a prodej filmu Vry Chytilov "Troja v promnch asu" (DVD) za 150,- K

Vnon balek: PUBLIKACE + DVD za 600,- K

K dostn v kanceli Nadace v ulici Pod Havrnkou 75/13, Praha 7 - Troja na telefonech 233 324 165, mobil 728 307 512 nebo nqs@volny.cz nebo v kancel M Troja, ulice Trojsk 230/96, telefon 284 686 103

19. ervna 2010NQS VYDALA REPREZENTAN PUBLIKACI "PRASK TVR TROJA"

Publikace m 360 strnek, editor Prokop Toman, vtvarnk Vladimr Kintera

Slavnostn uveden (kest) s kulturnm programem probhl na vinici Sv. Klra v Botanick zahrad hlavnho msta Prahy v Troji v sobotu 19. ervna 2010. Knihu poktili reisrka Vra Chytilov a spisovatel Ivan Klma.

Vce o publikaci na strnce Realizovan projekty30. z 2009Pipravujeme vydn publikace, kter mapuje ivot v Troji

Nadace Quido Schwanka - Troja, msto v zeleni, zzen s clem obnovy, zachovn, podpory a rozvoje zelen Troje dokonuje prce na vydn vpravn, reprezentativn publikace, kter mapuje ivot v Troji od historie a po souasnost - cca 300 strnek textu s bohatm historickm i souasnm obrazovm doprovodem, kvalitn tisk na kdovm papru, vydn se pipravuje na zatek roku 2010 v nkladu 1000 ks.

V zvru knihy plnujeme umstit inzerty nebo loga spolenost a organizac, prvnickch i fyzickch osob, kter maj v Troji sdlo nebo v Troji podnikaj. Nabzme Vm proto monost umstit v knize inzert nebo logo Va firmy. Kniha bude slouit jako propagan materil pi akcch Mstsk sti Troja i Nadace a bude ve volnm prodeji na internetu a v sti vybranch knihkupectv.

Cena zkladnho celostrnkovho inzertu o rozmrech strany 230 x 300 mm
je stanovena na 20.000,- K,
plstrana 230 x 150 mm, resp. 115 x 300 mm za 10.000,- K,
tvrtina strany 115 x 150 mm za 5.000,- K a
tetina strany 100 x 230 mm za 7.000 K
(Nadace nen pltcem DPH).

Cena je zvhodnna vzhledem k nabdce uinn s pedstihem.

Grafick podklad dod inzerent v elektronick podob, resp. si jej mete objednat u grafika publikace Vladimra Kintery. (Objednvka nvrhu u grafika nen soust smlouvy s Nadac.)
Inzerent obdr zdarma 1 vtisk publikace, na dal exemple poskytneme po dohod vznamnou slevu dle velikosti inzertu.

Zjemce o umstn inzertu v publikaci me do 31.1.2010 pedat podobu svho nvrhu na adrese Nadace nebo zaslat elektronicky na e-mail: nqs@volny.cz.

Bli informace poskytne pan Rsslerov v kanceli Nadace,
tel. 233324165,
mobil 728 307 512,
adresa : Pod Havrnkou 75/13, 171 00 Praha 7.

Vme, e nabzenou monost propagace sv firmy v tto vpravn, jedinen publikaci rdi vyuijete a poslte tak sv prestin spoleensk image.